06 15 66 5006 contact@isabelveenis.nl

Algemene voorwaarden Coaching & Counseling:

Artikel 1. Definities
1. De coach: Isabel Veenis – Praktijk voor Coaching & Counseling
2. De coachee de wederpartij van Isabel Veenis – Praktijk voor Coaching & Counseling
3. Consult: Coaching, counseling, wandelcoaching, doorverwijzingen, trajecten, losse consulten dan wel andere incidentele diensten die door de coach in opdracht van coachee worden uitgevoerd.
4. Traject: een overeenkomst betreffende meerdere losse sessies/verrichtingen en/of een overeenkomst waaruit gedurende langere tijd losse sessies/verrichtingen voorkomen.

Artikel 2. Toepasselijkheid
1. Op alle overeenkomsten tussen de coach enerzijds en de coachee anderzijds zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere Algemene Voorwaarden uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
2. Acceptatie van een prijsafspraak c.q. het op andere wijze tot stand komen en/of voortzetten van een overeenkomst houdt in dat de coachee de toepassing van de Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en afstand doet van de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de coachee.
3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk door de coach zijn bevestigd. In dit geval blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

Artikel 3. Totstandkoming en wijziging overeenkomst
1. Een overeenkomst kan zowel een traject als losse sessies/verrichtingen betreffen.
2. Een overeenkomst tussen de coach en de coachee komt tot stand door een schriftelijke acceptatie van de prijsafspraak door de coachee of een mondelinge bevestiging van een individueel consult.
3. Indien een acceptatie van een prijsopgave voorbehouden en/of wijzigingen inhoudt, komt de overeenkomst pas tot stand nadat de coach schriftelijk heeft ingestemd met deze voorbehouden en/of wijzigingen.
4. Wijzigingen van dan wel aanvullingen op de overeenkomst komen slechts tot stand nadat beide partijen deze schriftelijk of ingeval van een individueel consult mondeling hebben bevestigd.

Artikel 4. Duur overeenkomst en ontbinding
1. Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, wordt deze aangegaan voor de duur van een traject c.q. losse sessies/verrichtingen. Na afloop van de overeengekomen contractperiode kan de overeenkomst in overleg tussen beide partijen worden verlengd.
2. Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang bij aangetekende brief te ontbinden indien:
– De wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet heeft nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn, tenzij de tekortkoming(en) van dusdanige aard of geringe betekenis is (zijn) dat deze in redelijkheid geen ontbinding rechtvaardigen.
– Voor de wederpartij faillissement of surséance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen die duiden op beëindiging of staking van de onderneming.

Artikel 5. Annulering
Als een coaching gesprek door omstandigheden niet door kan gaan dient dit minimaal 48 uur van tevoren gemeld te worden, anders worden de kosten voor een gesprek van de geplande tijdsduur in rekening gebracht;
Bij overmacht, bijvoorbeeld in geval van ziekte of overige omstandigheden waarbij overmacht aan de orde is, wordt 50% van de geplande tijdsduur berekend;
Verzuimde afspraken worden in rekening gebracht;
– De coach is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen wat betreft tijdstip. Dan zal hij dit eveneens uiterlijk 48 uur vóór het afgesproken tijdstip dienen kenbaar te maken, waarbij voor de coachee de meest gunstige reistijd zal worden aangehouden.

Artikel 6. Geheimhouding, dossierbeheer en inzagerecht.
1. De coach zal alle informatie betreffende de coachee die hij/zij verkrijgt bij de uitvoering van zijn/haar sessies vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voor zover coach daartoe verplicht is of de coach toestemming heeft verkregen.
2. De coach zal een geheimhoudingsplicht zoals beschreven in lid 1 opleggen aan zijn/haar medewerkers en eventuele bij de uitvoering van diensten ingeschakelde derden.
3. De coach zal volgens van tevoren gemaakte afspraken kwantitatieve rapportages over trajecten op aanvraag van de coachee verstrekken, met inachtneming van de wet op privacy – AVG.

Artikel 7. Tarieven
De tarieven voor consulten zijn gebaseerd op de meest recente tarievenlijst en/of worden vermeld in de offerte voor de betreffende dienstverlening.
De tarieven zijn tenminste geldig tot 1 januari 2021.

Artikel 8. Facturering en betaling
– Dienstverlening voor coachee zal door de coach volgens afspraak middels een factuur per mail in rekening worden gebracht.
– Facturen dienen uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum aan de coach te betalen onder vermelding van factuurnummer op de aangewezen bankrekening.
– Indien sprake is van een traject kunnen partijen een betaling in termijnen overeenkomen.
– Bij overschrijding van de betalingstermijn is de coachee, zonder dat ingebrekestelling is vereist, in verzuim.
De coach is gerechtigd zijn/haar verplichtingen tot het verrichten van diensten met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken op te schorten. De coach zal de coachee tijdig op de hoogte stellen van vernoemde opschorting van zijn/haar dienstverlening. De coachee is met ingang van voornoemde datum over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Voorts komen alle buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de coachee. Onder incassokosten vallen de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.

Artikel 9. Aansprakelijkheid
1. Bij de uitvoering van de dienstverlening van de coach is sprake van een inspanningsverplichting.
2. Wanneer een coachee onder behandeling is (geweest) bij een psychiater, psycholoog of andere professionele hulpverlener, of medicijnen gebruikt voor de geestelijke gesteldheid en het van invloed is op de training dan is deelnemer verantwoordelijk voor het melden aan Opdrachtnemer.
3. Deelname is op eigen risico. Coachee is zelf verantwoordelijk voor het bewaken van zijn/haar eigen psychische dan wel lichamelijk grenzen. Bij het ontstaan van problemen van fysieke en/of psychische aard verwijs ik u door naar uw huisarts/behandelend arts of ter zake deskundige en gespecialiseerde therapeut.
4. In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van de coach beperkt tot het bedrag welk in rekening is gebracht aan de coachee.
5. De coachee is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij/zij de coach aansprakelijk wil stellen.
6. De coach is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade, emotionele schade voortvloeiend uit beslissingen die de coach heeft genomen, al dan niet in overleg met de coachee.
7. De coach houdt zich aan de bepalingen van de ethische beroepscode die op zijn professie van toepassing is.

Artikel 10. Klachtenprocedure
1. De coach conformeert zich aan de Ethische code/beroepscode voor professionals en is aangesloten bij het NFG en RBCZ.
2. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan de coach of een klachtenfunctionaris van het WKKGZ (contact via www.nfg.nl). Bij ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van tekortkomingen te bevatten, zodat coach in staat is adequaat te reageren.
3. Indien een klacht gegrond is, zal opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
4. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 9.3.

Artikel 10. Toepasselijk recht en geschillen
1. Op de dienstverlening van de coach is Nederlands recht van toepassing.
2. In geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de dienstverlening van de coach, die tot de competentie van de rechtbank behoren, is uitsluitend de Rechtbank bevoegd.

Kockengen, November 2017
Ingeschreven bij de KvK te Utrecht onder nummer 68309759